Call Now
Call Now

GS. TS. Nguyễn Hữu Minh

GS. TS Nguyễn Hữu Minh có chuyên môn sâu về lĩnh vực xã hội học

 

https://mfe.edu.vn/giao-su-nguyen-huu-minh/

 

1979-1985: Cán bộ nghiên cứu Phòng Xã hội học đô thị, Viện Xã hội học;

1986-1987: Cán bộ Phòng Nghiên cứu xã hội học về cơ cấu xã hội, Viện Xã hội học;

1987-1992: Trưởng phòng Thư ký tòa soạn và trị sự, tạp chí Xã hội học;

                    Uỷ viên Hội đồng khoa học Viện Xã hội học;

1992-1998: Học viên cao học và nghiên cứu sinh, khoa Xã hội học, Đại học Tổng hợp Oasinhton (Hoa Kỳ);

1999-2005: Phó Viện trưởng Viện Xã hội học;

                    Trưởng phòng Xã hội học đô thị, Viện Xã hội học;

Từ 2005: Viện trưởng Viện Gia đình và Giới;

                Uỷ viên Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

                Uỷ viên Hội đồng khoa học Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam;

                Phong hàm Giáo sư Xã hội học (2016).

 

Sách:

https://bitly.com.vn/iddwee

Các bài báo nghiên cứu:

https://bitly.com.vn/u2f5e8

Các đề tài khoa học:

https://bitly.com.vn/nmpmf6