Call Now
Call Now

Nguyễn Linh Chi

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chuyên ngành Luật kinh tế

Thực tập sinh tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến từ 21/2/2022 - 21/5/2022