Call Now
Call Now

Nguyễn Linh Chi

Sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế.

Thực tập sinh tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến từ 21/2/2022 - 21/5/2022.