Call Now
Call Now

NGUYỄN TẤN DŨNG

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Chuyên ngành luật kinh tế

Hiện đang thực tập tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến