Call Now
Call Now

BÙI TRẦN KIM LIÊN

Sinh viên chuyên ngành Luật học

Thực tập tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến từ 18/11/2022 - 28/02/2023