Call Now
Call Now

BÙI TRẦN KIM LIÊN

Sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành Luật học

Thực tập tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến từ 18/11/2022 - 28/02/2023