Call Now
Call Now

HUỲNH BÁ TÍN

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 

  • Lĩnh vực hoạt động: dân sự, M&A, đầu tư, hôn nhân gia đình, đất đai. 
  • Học Luật sư tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh