Call Now
Call Now

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

  • Cử nhân luật;
  • Lĩnh vực hoạt động: dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình...;
  • Học viên lớp đào tạo nghề luật sư tại Học viện tư pháp.