Call Now
Call Now

ThS. LS. NGUYỄN HỒ ZDU

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Thương mại – Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (2.000);
  • Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Hà Nội (2005);
  • Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế – Học viện Khoa học xã hội Việt Nam (2017);
  • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài Chính – Trường Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM (2022).

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Tham gia tư vấn, tranh tụng tại Tòa án trong lĩnh vực: Tài chính, bất động sản và các lĩnh vực pháp lý khác.