Call Now
Call Now

ThS NGÔ THỊ MỸ DUNG

Hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Định


TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

 

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật;
  • Hội viên Hội Luật gia tỉnh Bình Định từ năm 2018.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc trong lĩnh vực hải quan;
  • Thực hiện tư vấn các lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, thừa kế, kinh tế, doanh nghiệp và các lĩnh vực luật khác.