Call Now
Call Now

ThS NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

“ Đối với tôi, hệ thống luật pháp là nền móng cho sự phát triển bền vững. Do đó, bên cạnh công việc là giảng viên cơ hữu tại Trường Đại học, tư vấn pháp luật là một trong những hoạt động thực tiễn giúp tôi góp một phần công sức vào sự phát triển của cộng đồng. Tâm huyết với nghề và mang đến lợi ích tốt nhất cho khách hàng là mục tiêu hướng đến trong công việc của tôi.” - Tư duy của ThS Nguyễn Thị Xuân Mai.

  • Đại học Tilburg (Hà Lan) | 2017-2018 - Thạc sĩ Luật (with Distinction);
  • Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh | 2013-2017 - Cử nhân Luật (Chất lượng cao);
  • Học bổng Orange Tulip của Đại học Tilburg dành cho Sinh viên Xuất sắc;
  • Học bổng của Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan dành cho Sinh viên Xuất sắc.