Call Now
Call Now

TRẦN THỊ DIỄM TRINH

.

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 

QUẢN LÝ ĐẦU VIỆC KAB

  • Cử nhân luật;
  • Lĩnh vực hoạt động: dân sự, hình sự, đất đai, đầu tư, lao động, hôn nhân gia đình...;
  • Học viên cao học Trường Đại học Luật TP. HCM.