Call Now
Call Now

ĐƯƠNG SỰ (Ka-Tech)

Đương sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Luật tố tụng hành chính 2015 sẽ có các quy định cụ thể