Call Now
Call Now

LUẬT CHUYÊN NGÀNH (Ka-Blockchain)

Luật chuyên ngành chứa những văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh đối với một ngành, một lĩnh vực pháp luật nhất định trong hệ thống pháp luật được tập hợp theo từng lĩnh vực pháp luật.