Call Now
Call Now

Tri ân

Trong chuyến đi đến Hoa Kỳ, Mario P giới thiệu với tôi Stanley Huang, là người đã đóng góp tài lực và vật lực cho KA Holdings. Tôi luôn biết ơn vì ông đã đồng hành xuyên suốt với sự phát triển của App King Attorney (Vua App Luật sư 5.0).

Mr. Stanley Huang

Hình chụp Tổng lãnh sự quán VN tại San-Francisco, Hoa Kỳ