Call Now
Call Now

TỐ TỤNG (Ka-FundGates)

Tố tụng là một bộ phận trong pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong các lĩnh vực cụ thể: lĩnh vực dân sự, lĩnh vực hình sự và cả lĩnh vực hành chính. Các quan hệ xã hội sẽ bao gồm các quan hệ pháp luật giữa các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng: giữa cơ quan nhà nước với đương sự và giữa các đương sự với nhau. Thủ tục tố tụng là một cách để thể hiện quyền lực của tòa án nhằm thi hành các quy định của pháp luật