Call Now
Call Now

LUẬT CHUNG (Ka-Meta)

Luật chung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi điều chỉnh và đối tượng điều chỉnh rộng lớn, bao quát đối với cả hệ thống pháp luật hoặc một nhóm ngành, một nhóm lĩnh vực pháp luật có đối tượng điều chỉnh liên quan trong hệ thống pháp luật, bao gồm Hiến pháp, các Bộ luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác được tập hợp theo từng lĩnh vực pháp luật.