Call Now
Call Now

ĐẶNG HỒNG NGỌC

Sinh viên chuyên ngành Luật Kinh tế

Thực tập sinh tại Văn phòng luật sư Đỗ Hữu Chiến từ 22/11/2022-31/01/2023