Call Now
Call Now

Huỳnh Anh Tuyên

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM

Chuyên ngành Luật dân sự chất lượng cao bằng tiếng Anh 

Thực tập tại King Attorney từ 03/7/2023-16/7/2023