Call Now
Call Now

PHAN THỊ ÁNH HỒNG

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

  • Phụ trách truyền thông King Attorney 
  • Cử nhân luật Kinh tế;
  • Học Luật sư tại Học viện Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; 
  • Lĩnh vực hoạt động: Dân sự, Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Lĩnh vực Đầu tư, M&A.